ศาลแพ่งส่งคำโต้แย้งของผู้ร้องคัดค้านในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ฟ. 3/2544 และที่ ฟ. 5/2544 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 กรณีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542หมวด 6 มาตรา 48 ถึงมาตรา 59 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 32 มาตรา 29 และมาตรา 48 หรือไม่ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 59 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 235 หรือไม่

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2004). ศาลแพ่งส่งคำโต้แย้งของผู้ร้องคัดค้านในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ฟ. 3/2544 และที่ ฟ. 5/2544 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 กรณีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542หมวด 6 มาตรา 48 ถึงมาตรา 59 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 32 มาตรา 29 และมาตรา 48 หรือไม่ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 59 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 235 หรือไม่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/39480.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล