ร่างพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....

ข้อมูลอ้างอิง
จินดา สัตยาธิฐานวาณิชย์ (2009). ร่างพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ..... Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/75936.
View online Resources