คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 218/2539 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายพงศธร สิริโยธิน, นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์, นายวิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง, นายสิทธิชัยโควสุรัตน์)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 218/2539 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายพงศธร สิริโยธิน, นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์, นายวิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง, นายสิทธิชัยโควสุรัตน์). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/109492.
View online Resources