บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 6/2499 (วิสามัญ 2) ชุดที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2499 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1956). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 6/2499 (วิสามัญ 2) ชุดที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2499 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/211914.
View online Resources