การมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี 2547 : ผลงานการติดตามและประเมินผล การลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ

ข้อมูลอ้างอิง
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (2005). การมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี 2547 : ผลงานการติดตามและประเมินผล การลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/425859.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล