ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 174) พ.ศ. 2545 เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 174) พ.ศ. 2545 เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/210842.
View online Resources