คู่มือการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) ฉบับปรับปรุง ประจำปี 2559

ข้อมูลอ้างอิง
คณะทํางานโครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (2016). คู่มือการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) ฉบับปรับปรุง ประจำปี 2559. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/589964.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล