ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/543606.
View online Resources