กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1979). กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/96094.
View online Resources