ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559

ข้อมูลอ้างอิง
(2017). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/529769.
View online Resources