ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพประเภทพ่นสีรถยนต์ พ.ศ. 2529

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1986). ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพประเภทพ่นสีรถยนต์ พ.ศ. 2529. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/130096.
View online Resources