ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 43/2561 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 43/2561 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/538515.
View online Resources