เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ....

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
อาริยา สุขโต, วันวิภา สุขสวัสดิ์, ณัฐพงศ์ พันธุ์ไชย, รติมา ศารทะประภา, ทศนารถ เมฆประยูร, ภูมิพิชญ์ ยาสิทธ์ (2013). เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ..... Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/332111.
View online Resources