กฎ ก.พ. ฉบับที่ 482 (พ.ศ. 2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในกรมประชาสงเคราะห์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1965). กฎ ก.พ. ฉบับที่ 482 (พ.ศ. 2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในกรมประชาสงเคราะห์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/204890.
View online Resources