ประกาศนายทะเบียนสมาคม จังหวัดหนองคาย เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมผู้ปกครอง ครูเจ้าหน้าที่และศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศนายทะเบียนสมาคม จังหวัดหนองคาย เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมผู้ปกครอง ครูเจ้าหน้าที่และศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/164960.
View online Resources