ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการกำหนดแบบหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี หรือความตกลงในลักษณะเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ.2548

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการกำหนดแบบหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี หรือความตกลงในลักษณะเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ.2548. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/202354.
View online Resources