ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6522 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษและกระดาษแข็ง - การหาความต้านแรงอัด - วิธีกดวงแหวน

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6522 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษและกระดาษแข็ง - การหาความต้านแรงอัด - วิธีกดวงแหวน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/597000.
View online Resources