บันทึกการประชุมวุฒิสภา ชุดที่ 5 ครั้งที่ 5/2530 (สมัยสามัญ สมัยที่สอง) วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พุทธศักราช 2530

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1987). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ชุดที่ 5 ครั้งที่ 5/2530 (สมัยสามัญ สมัยที่สอง) วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พุทธศักราช 2530. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/214856.
View online Resources