ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การตัดโอนเงินงบประมาณแผ่นดินประจำอัตรารวมทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนค่าจ้างประจำ และเงินอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งไว้สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน และสายงานบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปเป็นของ สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การตัดโอนเงินงบประมาณแผ่นดินประจำอัตรารวมทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนค่าจ้างประจำ และเงินอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งไว้สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน และสายงานบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปเป็นของ สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/541652.
View online Resources