ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5596 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับและ/หรือไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5596 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับและ/หรือไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/558269.
View online Resources