บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 24 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 24 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/603691.
View online Resources