ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ [นายวีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์]

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ [นายวีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/586439.
View online Resources