คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 10/2556 เรื่อง พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 78 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง มาตรา 40 (5) และมาตรา 30 หรือไม่(นายบุญส่ง กุลบุปผา)

ข้อมูลอ้างอิง
(2013). คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 10/2556 เรื่อง พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 78 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง มาตรา 40 (5) และมาตรา 30 หรือไม่(นายบุญส่ง กุลบุปผา). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/362226.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล