ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2991 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สารลดแรงตึงผิว - สารซักฟอก - การวิเคราะห์หาปริมาณสารให้พลังซักแคตไอออนิก -เล่ม 2 : สารให้พลังซักแคตไอออนิกมวลโมเลกุลต่ำ (ระหว่าง 200 ถึง 500)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2991 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สารลดแรงตึงผิว - สารซักฟอก - การวิเคราะห์หาปริมาณสารให้พลังซักแคตไอออนิก -เล่ม 2 : สารให้พลังซักแคตไอออนิกมวลโมเลกุลต่ำ (ระหว่าง 200 ถึง 500). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/191604.
View online Resources