กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ตำบลปูโยะ ตำบลมูโนะ ตำบลปาเสมัส และตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2547

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2004). กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ตำบลปูโยะ ตำบลมูโนะ ตำบลปาเสมัส และตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2547. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/128451.
View online Resources