ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/128703.
View online Resources