พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1037 สายศรีชุม - แม่ทะ ตอนทางเลี่ยงเมืองกล้วยแพะ และตอนทางเลี่ยงเมืองแม่ทะ พ.ศ.2542

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1037 สายศรีชุม - แม่ทะ ตอนทางเลี่ยงเมืองกล้วยแพะ และตอนทางเลี่ยงเมืองแม่ทะ พ.ศ.2542. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/34388.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล