ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6356 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบขนส่งอัจฉริยะ - ระบบจอดรถอัตโนมัติบางส่วน (PAPS) - ข้อกำหนดด้านสมรรถนะ และขั้นตอนการทดสอบ

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6356 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบขนส่งอัจฉริยะ - ระบบจอดรถอัตโนมัติบางส่วน (PAPS) - ข้อกำหนดด้านสมรรถนะ และขั้นตอนการทดสอบ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/595154.
View online Resources