กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 066 ร. เรื่อง ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยแม่แฝก ในเขตพื้นที่หมู่ 10 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ [ของ นางสาวพุธิตา ชัยอนันต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]

ข้อมูลอ้างอิง
กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 066 ร. เรื่อง ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยแม่แฝก ในเขตพื้นที่หมู่ 10 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ [ของ นางสาวพุธิตา ชัยอนันต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2001897.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล