คำสั่งการประปานครหลวง ที่ 607/2540 เรื่อง กำหนดวิธีดำเนินการและหลักเกณฑ์การคำนวณราคาค่าน้ำประปาแก่ผู้ใช้น้ำรายกลุ่ม หรือผู้ใช้น้ำที่มีมาตรวัดน้ำมากกว่า 1 เครื่องในบริเวณเดียวกัน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). คำสั่งการประปานครหลวง ที่ 607/2540 เรื่อง กำหนดวิธีดำเนินการและหลักเกณฑ์การคำนวณราคาค่าน้ำประปาแก่ผู้ใช้น้ำรายกลุ่ม หรือผู้ใช้น้ำที่มีมาตรวัดน้ำมากกว่า 1 เครื่องในบริเวณเดียวกัน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/271766.
View online Resources