ข้อบังคับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จังหวัดนครราชสีมา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1992). ข้อบังคับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จังหวัดนครราชสีมา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/89742.
View online Resources