กฎ ก.พ. ฉบับที่ 286 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเศรษฐการ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1961). กฎ ก.พ. ฉบับที่ 286 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเศรษฐการ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/215268.
View online Resources