ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2096 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุที่ใส่ในร่างกายเพื่อการรักษาทางกระดูก : ข้อกำหนดทั่วไปในการทำเครื่องหมาย การบรรจุหีบห่อ และการแสดง ฉลาก

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2096 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุที่ใส่ในร่างกายเพื่อการรักษาทางกระดูก : ข้อกำหนดทั่วไปในการทำเครื่องหมาย การบรรจุหีบห่อ และการแสดง ฉลาก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/113685.
View online Resources