ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดพัทลุง เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ "มูลนิธิฤทธิ์ดี เสนะวงศ์"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดพัทลุง เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ "มูลนิธิฤทธิ์ดี เสนะวงศ์". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/165781.
View online Resources