ข้อกำหนด ก.อ เรื่อง กำหนดวิชาชีพทางกฎหมายอย่างอื่น และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพตามมาตรา 33 (1) (ค) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 (ฉบับที่ 2)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2003). ข้อกำหนด ก.อ เรื่อง กำหนดวิชาชีพทางกฎหมายอย่างอื่น และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพตามมาตรา 33 (1) (ค) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 (ฉบับที่ 2). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/171673.
View online Resources