ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4240 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 29ขั้วต่อร่วมแกนขนาดเล็ก อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ 1.0/2.3) และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 29 ขั้วต่อร่วมแกนขนาดเล็กแบบเกลียว แบบเสียบล็อก แบบกด - ดึง แบบล็อกเร็ว แบบเลื่อนเข้า(ที่ใช้กับราวและแผงไฟฟ้า) อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ 1.0/2.3) ใช้กับสาย 50 โอห์ม และ 75 โอห์ม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4240 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 29ขั้วต่อร่วมแกนขนาดเล็ก อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ 1.0/2.3) และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 29 ขั้วต่อร่วมแกนขนาดเล็กแบบเกลียว แบบเสียบล็อก แบบกด - ดึง แบบล็อกเร็ว แบบเลื่อนเข้า(ที่ใช้กับราวและแผงไฟฟ้า) อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ 1.0/2.3) ใช้กับสาย 50 โอห์ม และ 75 โอห์ม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/157879.
View online Resources