กฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบ ทหารเรือ ฉบับที่ 16

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1975). กฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบ ทหารเรือ ฉบับที่ 16. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/248490.
View online Resources