บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2/2523 (สมัยวิสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พุทธศักราช 2523 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1980). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2/2523 (สมัยวิสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พุทธศักราช 2523 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/214473.
View online Resources