ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือรับรองการนำเข้าสินค้าที่กำหนดมาตรการปกป้องโดยการจัดสรรปริมาณการนำเข้าให้แก่ประเทศผู้ส่งออก พ.ศ. 2551

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือรับรองการนำเข้าสินค้าที่กำหนดมาตรการปกป้องโดยการจัดสรรปริมาณการนำเข้าให้แก่ประเทศผู้ส่งออก พ.ศ. 2551. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/109694.
View online Resources