ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [จำนวน 20 คน 1. นายดนุชา พิชยนันท์ ฯลฯ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [จำนวน 20 คน 1. นายดนุชา พิชยนันท์ ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/589133.
View online Resources