ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : เส้นไหมดิบ เล่ม 3 : วิธีชักตัวอย่างและทดสอบเส้นไหมสาวด้วยเครื่องจักร ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : เส้นไหมดิบ เล่ม 3 : วิธีชักตัวอย่างและทดสอบเส้นไหมสาวด้วยเครื่องจักร ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/422258.
View online Resources