ขอขยายเวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 60 วัน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ขอขยายเวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 60 วัน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/522920.
View online Resources