ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามมาตรา 17/1 (3) และ (4) และกรรมการตามมาตรา 17/2 (3) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามมาตรา 17/1 (3) และ (4) และกรรมการตามมาตรา 17/2 (3) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/591278.
View online Resources