ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5753 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการหาสารบางชนิดในผลิตภัณฑ์เทคนิคทางไฟฟ้า เล่ม 1 : ข้อแนะนำและภาพรวม

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5753 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการหาสารบางชนิดในผลิตภัณฑ์เทคนิคทางไฟฟ้า เล่ม 1 : ข้อแนะนำและภาพรวม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/567182.
View online Resources