ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดชื่อนิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดชื่อนิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/536081.
View online Resources