บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3/2523 (สมัยสามัญ) วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2523 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1980). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3/2523 (สมัยสามัญ) วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2523 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/214439.
View online Resources