บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/558140.
View online Resources