ประกาศคณะกรรมการบริหาร ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542 เรื่อง กำหนดวันเริ่มต้นการหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทรายฤดูการผลิตปี 2542/43

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศคณะกรรมการบริหาร ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542 เรื่อง กำหนดวันเริ่มต้นการหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทรายฤดูการผลิตปี 2542/43. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/240596.
View online Resources