ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายธนิต จันทะยาสาคร) ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 2396/2545 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 (กรณีพระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540มาตรา 30 วรรคหนึ่งและวรรคห้า ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายธนิต จันทะยาสาคร) ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 2396/2545 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 (กรณีพระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540มาตรา 30 วรรคหนึ่งและวรรคห้า ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/40865.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล