กฎ ก.พ. ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2495) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2495

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1952). กฎ ก.พ. ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2495) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2495. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/229790.
View online Resources